Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ εφαρμόζει διαδικασίες τύπου ISO 9001-2000 για:

  • το σχεδιασμό των έργων.
  • την τεχνική παρακολούθηση των έργων.
  • τη λογιστική παρακολούθηση των έργων.
  • την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών.
  • τη συναλλαγή με τους πελάτες.

Εφαρμόζει, ως τεχνικές οδηγίες για την εκτέλεση και τον έλεγχο κατασκευαστικών εργασιών:

  • τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ).
  • τους Ευρωκώδικες 1 και 2.
  • τις Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ).