Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία

Η ΘΑΛΗΣ ΑΤΕ διαθέτει ίδια κεφάλαια 950.000 €.

Έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό.

Ο μέσος κύκλος εργασιών της κυμαίνεται περί το 1.000.000 €.

Έχει εκτελέσει με επιτυχία ιδιωτικά και δημόσια έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 30.000.000 €.

 

  1. Οικονομικοί δείκτες
  2. Iσολογισμός 2016
  3. Iσολογισμός 2015
  4. Iσολογισμός 2014
  5. Iσολογισμός 2013