Ιστορικό

Ιστορικό

Η «ΘΑΛΗΣ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία» ιδρύθηκε το 1995 στη Λάρισα από τον Διονύσιο Α. Λιβέρη, τοπογράφο μηχανικό Ε.Μ.Π., Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, με δραστηριότητα από το 1970 στο χώρο των μελετών και κατασκευών.

Η εταιρία δημιουργήθηκε με τη συγχώνευση των εταιριών «Λατομασφαλτική Δ. Λιβέρης και Σια OΕ» με δραστηριότητα στην οδοποιία και τα ασφαλτικά και «Δ. Λιβέρης και Σια ΟΕ» με δραστηριότητα σε όλο το φάσμα της κατασκευής έργων υποδομής και κατοικιών, ενσωματώνοντας την εμπειρία και τη γνώση των στελεχών των συγχωνευθεισών εταιριών.